Algemene Voorwaarden

1. Toepassing
2. Verantwoordelijkheid en Beroepscode
3. Behandelovereenkomst
4. Gegevens verstrekken door client
5. Geheimhouding, dossiervorming
6. Duur en beëindiging
7. Tekortkomingen – Afspraken verzetten
8. Klachtenprocedure
9. Tarieven en betalen

 

1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van De Linde Pottenbakkerij en Therapie. Als er wordt gesproken over ‘de therapeut’, dan wel ‘de beeldend therapeut’ betreft dit Aafke van Halem of een eventuele vervanger van haar. Als er wordt gesproken over ‘de cliënt’ gaat het over diegene die op kennismakingsgesprek komt en daarna eventueel in behandeling komt bij De Linde.

Als er wordt gesproken over ‘de cursist’ betreft dit degene die pottenbakles krijgt, dan wel een workshop volgt bij De Linde. Niet alle hoofdstukken bevatten dingen die ook op de cursisten van toepassing zijn.

2. Verantwoordelijkheid

De cliënt wordt verondersteld zelf verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor zijn leven, zijn keuzes en de gevolgen daarvan. Is de cliënt minderjarig, dan dragen zijn ouders/verzorgers ten alle tijden deze verantwoordelijkheid. De therapeut draagt nooit verantwoordelijkheid voor de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de cliënt en aanvaard dus ook geen aansprakelijkheid voor problemen die verband houden met of voortkomen uit die lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand tijdens of na de behandeling bij De Linde.

Cliënt en cursist worden geacht met respect om te gaan met de in het atelier aanwezige spullen.

3. Behandelafspraken

Na het kennismakingsgesprek worden er behandelafspraken gemaakt. Deze worden regelmatig geëvalueerd en eventueel bijgesteld. De therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaat verplichting.

4. Gegevens verstrekken door client

Tijdens de intake wordt de client om uiteenlopende informatie gevraagd. Het is de verantwoordelijkheid van de client hierin eerlijk en volledig te zijn. De behandeling wordt op deze informatie gebaseerd; de therapeut is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het krijgen van onjuiste of onvolledige informatie.

5. Geheimhouding, dossiervorming

De therapeut houdt een dossier bij van de behandeling. De cliënt mag dit inzien, mits van te voren aangevraagd zodat het de therapeut het dossier bij gewerkt kan hebben. Dit dossier is geheim en zal aan niemand anders worden getoond, behalve na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. De therapeut houdt eventueel ook werkaantekeningen bij; deze zijn en blijven altijd persoonlijk en dus niet ter inzage door de cliënt. Het dossier wordt bewaard volgende de wettelijke bewaartermijnen. Zie ook de Privacy verklaring.

6. Duur en beëindiging

Bij de intake wordt de voorlopige duur van de behandeling afgesproken. Er wordt tussentijds geëvalueerd en daarmee kan ook de duur van de behandeling veranderen. Dit is steeds in overleg. Zowel de therapeut als de cliënt kan de behandeling voortijdig beëindigen, maar wel met opgaaf van reden. Hierbij moet onderstaande (afspraken afzeggen/verzetten) in acht worden genomen.

7. Tekortkomingen – Afspraken verzetten

Indien de afspraak moet worden afgezegd, doet de cliënt/cursist en ook de therapeut dit zo spoedig mogelijk, maar wel uiterlijk 24 uur van te voren. Afspraken die binnen de 24 uur worden afgezegd worden in rekening gebracht. De therapeut behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare omgeving waardoor zij de therapie/les niet naar behoren kan uitvoeren.

8. Klachtenprocedure

Als je eventuele klachten over de therapie hebt, dien je dat in de therapie met de therapeut zelf te bespreken. Mocht je hier samen niet uitkomen, dan kun je terecht bij de klachtencommissie van de FVB (Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen).

9. Tarieven en betalen

Na de kosteloze kennismaking gelden de tarieven zoals die op de website van De Linde te vinden zijn. Tarieven zijn inclusief materialen. Deze kunnen per half jaar wijzigen. Facturering gebeurt achteraf per maand of in overleg per sessie. Betaling dient geschied te zijn binnen 14 dagen na de factuurdatum, op rekeningnummer NL25 ABNA 040.63.20.888 ten name van A.F. van Halem.

Houten, mei 2018